مجموعه زندگی

دسته: بانکداری اسلامی

تئوری های تأمین منابع مالی اسلامی در نظام اقتصاد اسلامی

در تئوری های تأمین منابع مالی اسلامی فرض بر این است که نهادهای مرتبط با مالیه اسلامی به صورت سیستم هایی مستقل از بهره فعالیت خواهند نمود. لذا اغلب بر موضوع حرمت بهره و لزوم ایجاد مدل های جایگزین برای روش های تأمین مالی متداول تاکید شده است. تئوری های اقتصاد اسلامی زیر بنای نظام اقتصاد اسلامی و تضمین کننده قابلیت اجرایی اهداف…

تئوری های اقتصاد اسلامی بر چه مبنایی و چگونه شکل می گیرد؟

تئوری های اقتصاد اسلامی زیر بنای نظام اقتصاد اسلامی و تضمین کننده قابلیت اجرایی اهداف این نظام است،از این رو نحوه شکل گیری تئوری ها، ایده اولیه آنها،روش شناسی علمی و تکنیک های بکار رفته در اثبات تئوری ها بسیار حائز اهمیت است. در سری مقالات تئوری های اقتصادی از سایت مجموعه زندگی ابتدا موضوعیت تئوری ها بیان می شود سپس…