مجموعه زندگی

برچسب: آینده پژوهی

پایش میدان احتمالات سناریو – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

پایش میدان احتمالات به این حقیقت اشاره دارد که آینده همیشه آن گونه که ما می خواهیم به وقوع نمی پیوندد و افزون بر شناسایی احتمالات متفاوت باید منتظر رویارویی با عوامل شگفتی‌ساز نیز باشیم. شناسایی "ترجیحات" یعنی آن چیزهایی که برای آینده ترجیح می‌دهیم یا حذف عوامل نامطلوب همگی از جمله ملاحظاتی هستند که باید در این مسیر رعایت شوند.…

اجرای سناریو – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

اجرای سناریو ، پس از طی نمودن مراحل سناریو سازی،بررسی بخش های مختلف سناریو ،برنامه ریزی مبتنی بر سناریو ،پیش بینی تاثیر متقابل سناریو و موضوع عقلایی محدود، تاثیر متقابل سناریو و خطاهای تصمیم گیری،سناریو و متغیرهای خارجی و در صورت تایید هر یک از مراحل است و می‌توانیم سناریوهای دریافتی یا پیشنهادی را اجرا کنیم. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که…

تعیین ستونهای راهبردی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

با تعیین ستونهای راهبردی و اهداف و تجدید نظر در اهداف فردی و سازمانی تعادلی منطقی برقرار می کنیم تا پیاده‌سازی متعادل سناریو میسر شود. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها « یک آینده » بلکه « چندین…

طرح ریزی سناریو – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

طرح ریزی سناریو سه مرحله‌ی اصلی را شامل می شود.ایجاد مبنا ، پایش دامنه‌ی احتمالات و کاهش تردیدها یا عدم قطعیت‌ها و تدوین سناریو مراحل اصلی طرح ریزی سناریو هستند. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها « یک آینده…

برنامه ریزی مبتنی بر سناریو – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

برنامه ریزی مبتنی بر سناریو ابزاری است که هزینه انتقال اطلاعات را کاهش داده و اصطکاک مابین تصمیم گیران سازمان های دانا را افزایش می دهد. به لحاظ نظری اگر هزینه انتقال اطلاعات کمتر شود، تصمیم می تواند موثرتر و با بازدهی بیشتر اتخاذ شود. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای…

سناریو و مدل های ذهنی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

سناریو و مدل های ذهنی به هم وابسته هستند زیرا یکی از اهداف جانبی سناریو نویسی آن است که مدل ذهنی مدیران و تصمیم گیران سازمان را آشکار و در صورت لزوم آن را تغییر دهد. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و…

سناریو و متغیرهای خارجی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

رابطه میان سناریو و متغیرهای خارجی به این سبب است که سناریو سازی مبتنی بر نگاه سیستمیک به سازمان است و تفکر سیستمیک بر تعامل متغیرهای خارجی و داخلی برای تغییر سیستم متمرکز می شود. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه،…

موضوع عقلایی محدود و سناریو – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

سناریو می تواند محدودیت های موضوع عقلایی محدود را کم نماید. سناریو به مقدار زیادی با اطلاعات در قالب داستان و یا همانطور که درابتدا گفته شد در چارچوب پیرنگ سروکار دارد. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه…

بخش‌های مختلف سناریو – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

برای پی ریزی سناریو ها، ابتدا باید با بخش‌های مختلف سناریو آشنا شویم . نخست مهمترین امر شفافیت کامل در مورد کل موضوع تا حد امکان می‌باشد. پس از درک کامل از تم و یا موضوع باید کلیه اطلاعات جمع آوری گردند. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»،…

سناریو سازی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

سناریو سازی یک روش کیفی و وابسته به قرینه‌های توصیفی است که جریان تحولات از حال تا آینده را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، سناریو سازی ارتباط مستقیم با تفکر استراتژیک دارد و نه با برنامه ریزی استراتژیک. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه…

سناریو های آینده پژوهی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

سناریو، چهره آینده است. پیش گویی نیست، هدف سناریو سازی، گسترش تفکر در مورد آینده و عریضتر کردن طیف آلترناتیوهایی است که می‌تواند مورد نظر باشد. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها « یک آینده » بلکه «…

عدم قطعیت های آینده پژوهی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

« عدم قطعیت » به معنای « دانش ناکافی » پیشینه طولانی دارد و حتی به دوره فیلسوفان یونان باستان باز می گردد. در دوره جدید اولین بررسی ها در این باره را می توان در آثار « نایت » دید. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به…

وابستگی به مسیر – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

« وابستگی به مسیر » یا مفهوم  « قفل شدن » ابتدا توسط متخصصان تکنولوژی مطرح شد و بعدها وارد اقتصاد و جامعه شناسی شد. دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها « یک آینده » بلکه « چندین…

مولفه های آينده – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

یکی از مهم ترین اقداماتی که می توان برای شناخت آینده انجام داد، شناسایی مولفه های آينده است . اینکه آینده از چه ابعادی تشکیل شده است کمک خواهد کرد که ذهنیت و شناخت بهتری نسبت به آینده فراهم شود.دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های…

پیش بینی ها و آینده پژوهی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

پیش بینی ها با آینده پژوهی نزدیکی فراوانی دارد،دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها « یک آینده » بلکه « چندین آینده متصوّر »  مبادرت می‌ ورزد ، و پیش بینی با بررسی روند به بیان اتفاقات محتمل…

پیش بینی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود داشته‌است.پیش بینی، واژه بسیار فراگیری در علوم است و به عنوان یکی از مراحل آزمودن یک نظریه به کار می رود. پیش بینی تنها یک آینده متصور می شود در حالیکه دانش آینده پژوهی با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه…

دانش آینده پژوهی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود داشته‌است.از اینرو دانش آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصوّر» مبادرت می‌ ورزد،پدید آمد. پایگاه تحلیلی آربیتراژ قصد دارد تا خوانندگان فرهیخته خود را با آینده پژوهی و ارکان و روش…

آغار آینده پژوهی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود داشته‌است. آغار آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصوّر» مبادرت می‌ ورزد،پدید آمد. پایگاه تحلیلی آربیتراژ قصد دارد تا خوانندگان فرهیخته خود را با آینده پژوهی و ارکان و روش های…

عصر حاضر آینده پژوهی – آینده پژوهی و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم

اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود داشته‌است. در عصر حاضر علم آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصوّر» مبادرت می‌ ورزد،پدید آمد. پایگاه تحلیلی آربیتراژ قصد دارد تا خوانندگان فرهیخته خود را با آینده پژوهی و ارکان…

آینده پژوهی در عصر حاضر و نحوه تعامل و تاثیر آن بر سایر علوم – بخش اول

اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود داشته‌است.از اینرو علم آینده پژوهی به عنوان دانشی که با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روشها و بجای تصوّر«تنها یک آینده»، به گمانه زنی‌های نظام مند و خردورزانه، در مورد نه تنها «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصوّر» مبادرت می‌ ورزد،پدید آمد. پایگاه تحلیلی آربیتراژ قصد دارد تا خوانندگان فرهیخته خود را با آینده پژوهی و ارکان و روش…